Вы вошли как Гость • ԽՈՒՄԲ "Гости"ՀԱՅՐՈՒՆԱԿԱՆ ՈՂՋՈՒՅՆ Гость • ԻՄ ԷՋԸ • ԳՐԱՆՑՎԵԼ • ԵԼՔ • ՄՈՒՏՔ • RSS
ԵՐԿՈՒՇԱԲԹԻ, 19.3.2018
                                                                                                                                                                           

Главная » 2010 » ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ » 7 » ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՐՏԳՈՐԾՆԱԽԱՐԱՐՆ ԸՆԴՈՒՆԵՑ ՄԻԳՐԱՑԻԱՅԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉԻՆ
10:22
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՐՏԳՈՐԾՆԱԽԱՐԱՐՆ ԸՆԴՈՒՆԵՑ ՄԻԳՐԱՑԻԱՅԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉԻՆ
àÕçáõÝ»Éáí ÑÛáõñÇÝ` ݳ˳ñ³ñ ܳɵ³Ý¹Û³ÝÁ µ³ñÓñ ·Ý³Ñ³ï»ó ØÇ·ñ³ódzÛÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý »õ ÐРϳé³í³ñáõÃÛ³Ý ÙÇç»õ ͳí³Éí³Í ѳٳ·áñͳÏóáõÃÛáõÝÁ` Áݹ·Í»Éáí, áñ µ³½Ù³ÃÇí Íñ³·ñ»ñ »Ý Ùß³Ïí»É »õ ÏÛ³ÝùÇ Ïáãí»É »ñÏñÇ Ñ³Ù³ñ ³é³çݳÛÝáõÃÛáõÝ Ý»ñϳ۳óÝáÕ áÉáñïÝ»ñáõÙ:

гÝë ä»ï»ñ ´á»Ý ßÝáñѳϳÉáõÃÛáõÝ Ñ³ÛïÝ»ó ¾¹í³ñ¹ ܳɵ³Ý¹Û³ÝÇÝ ÁݹáõÝ»ÉáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ »õ íëï³Ñ»óñ»ó, áñ ØØÎ-Á Ïß³ñáõݳÏÇ ÙÇ·ñ³ódzÛÇ áõ ÙÇ·ñ³ódzÛÇÝ ³éÝãíáÕ ËݹÇñÝ»ñáõÙ »ñÏÏáÕ٠ѳٳ·áñͳÏóáõÃÛ³Ý Ëáñ³óÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í ç³Ýù»ñÁ:

¼ñáõó³ÏÇóÝ»ñÁ ùÝݳñÏ»óÇÝ Ï³Ýáݳíáñ ÙÇ·ñ³ódzÛÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ËóÝÙ³ÝÁ, ÙÇ·ñ³ódzÛÇ áÉáñïáõÙ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ùß³ÏÙ³ÝÁ »õ ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇÝ, ÐРϳé³í³ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ë³ÑٳݳÛÇÝ Ï³é³í³ñÙ³Ý µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³ÝÁ »õ Ù³ñ¹Ï³Ýó ߳ѳ·áñÍÙ³Ý (Ãñ³ýÇÏÇÝ·Ç) ¹»Ù å³Ûù³ñÇÝ, ÷³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñÇÝ ³éÝãíáÕ Ñ³ñó»ñ:
armeniaforeignministry.com
Просмотров: 192 | Добавил: hayruni88 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
ԱՆՈՒՆ *:
Է-mail:
Ծածկագիր *: